ניטור שפכי תעשייה
רקע: משברי המים הפוקדים את מדינת ישראל בעשור האחרון הובילו לבחינת מעמיקה של האפשרויות להגדלת כמות המים הזמינים למגזרים הפרטי, הציבורי, התעשייתי והחקלאי. בשנת 2010 קבעה הכנסת תקנות לטיהור שפכים לאיכויות המאפשרות השקיה בלתי מוגבלת (תקנות בריאות העם 2010, איכות קולחין "תקנות ענבר"). בתקנות נקבעו לוח הזמנים ואיכות הקולחים בהם נדרשים מכוני טיהור השפכים לעמוד (לאחר טיפול שלישוני) בכדי לאפשר שימוש חוזר בחקלאות ללא חשש לזיהום קרקע ומי תהום.
תאגיד מי רעננה מטפל בשפכי העיר באמצעות מט"ש (מתחם טיהור השפכים) רעננה. המכון מפיק קולחים באיכות גבוהה מאוד המוגדרת "השקיה ללא מגבלות" – איכות "שלישונית".

מאחר ומרבית שפכי התעשייה בישראל מוזרמים לטיפול במכוני טיהור השפכים המטפלים גם בשפכים הסניטריים קבעה רשות המים בשנת 2011 כללים להזרמת שפכי תעשייה אל מערכת השפכים הציבורית (כללי תאגידי מים וביוב, שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), זאת מאחר ושפכי התעשייה עלולים להכיל מזהמים שונים שטווח השפעותיהם רחב יותר, כמו פגיעה במערכת הביוב, סתימות ביוב רבות ונזק לציוד אלקטרו-מכני, פגיעה באיכות מי קולחים, פגיעה בערכי הסביבה ובאיכות החיים של התושבים.

בעל עסק יקר! לידיעתך בתאריך 01/7/2014 נכנס לתוקפו עדכון לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014 להלן (כללי שפכי מפעלים) הקובעים הוראות שונות בקשר להסדרת הזרמתם של שפכי מפעלים ובתי עסק באופן שלא תגרום נזק למערכת הביוב, תהליכי הטיפול בשפכים וניצול מי הקולחין, וכן למניעת מטרדים ונזקים לציבור או לסביבה.
קישור לכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב) תשע"ד -2014
קישור לסימולאטור שפכי מפעלים יולי 2014 באתר רשות המים.
קישור לקובץ לתעריפי מים וביוב 2014.
 
עיקרי הכללים:
הכללים חלים על כל עסק העונה על ההגדרה "מקום שבו מעבדים או מייצרים או נותנים שירותים ושממנו מוזרמים שפכי תעשייה, במישרין או בעקיפין".
לפי הוראות כללי השפכים מפעל לא יזרים במישרין או בעקיפין שפכים שהינם "שפכים אסורים להזרמה". כהגדרתם בכללי השפכים למערכת הביוב העירונית, כמו כן מפעל לא יזרים למערכת הביוב "שפכים חריגים" כהגדרתם בכללי השפכים, אלא בכפוף לדיווח או לקבלת אישור מתאים מן התאגיד ומשרד להגנת הסביבה, לפי המקרה וזאת לפי סעיף 10 לכללי השפכים.
חשוב להדגיש כי מטרת הכללים הינה מניעת מטרידים והפסקת הנזק הנגרם למערכת הביוב כתוצאה מהזרמה אסורה.
 
ניטור ובקרת שפכי תעשייה
כללי תאגידים (שפכי מפעלים) קובעים כי תאגידי המים וביוב מחויבים לבצע תכנית לניטור ובקרת שפכי תעשייה באזורם, זאת בכדי למנוע מבתי עסק ומפעלי תעשייה להזרים חומרים אסורים למערכת הביוב הציבורי.
בהתאם לכללי השפכים, התאגיד עורך תוכנית ניטור ובקרה שנתית ביחס לשפכי מפעלים שתהליכי הייצור בהם מעוררים חשש להזרמת שפכים חריגים ו/או אסורים למערכת הביוב העירונית בניגוד לכללי השפכים.
בכללים סווגו העסקים לפי מגזרים תעשייתיים. תוכנית הניטור השנתית כוללת את רשימת בתי העסק הנדגמים ברחבי העיר רעננה, את הפרמטרים הנדגמים בכל בית עסק ואת תדירות הדגימה. הקלק לקבלת תוכנית הניטור והבקרה השנתית של תאגיד מי רעננה.
מחלקת הנדסה בתאגיד מי רעננה מיישמת תכנית אכיפה ופיקוח בהתאם לכללי השפכים כפי שנקבעו על ידי רשות המים בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד 2014.
הבדיקות שמתבצעות באופן שוטף הן בדיקות תקופתיות שנערכות במפעלים שונים על ידי מעבדה מוסמכת.
תוכנית הניטור הוגשה לממוני סביבה במשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות ואושרה.
בכל תחילת שנה התאגיד יודיע למפעל / בית העסק כי הוא נכלל בתוכנית הדיגום.
תוצאות הדיגום יועברו למפעל / בית העסק בתוך 30 יום ממועד קבלתן בתאגיד.
דוגם מוסמך יבצע את הדיגומים והדגימות במעבדה מוסמכת.
ישנם בתי עסק המופיעים בתכנית ניטור אך עדין לא נמצאים בתהליך הדיגום ולגביהם יוחלט האם נידרש לבצע דיגומים או שיגרעו מתוכנית הדיגום.
הקלק לקישור דו"חות הדיגום של בתי העסק: חלק א', חלק ב'. חלק ג'
 
להמשך קריאה לחץ כאן.
כל הזכויות שמורות© ל-uss
תודה
תודה ההודעה התקבלה,
​נחזור אליכם בהקדם.