השוט החדש - קנסות המים
כידוע, בשנים האחרונות קמו כפטריות אחרי הגשם תאגידי מים וביוב אשר תפסו את מקומן של הרשויות המקומיות בכל הנוגע להסדרת משק המים והביוב ברשויות המקומיות. התוצאה כמובן היא הקמת מנגנונים חדשים אשר נדרשים לעמוד על רגליהם באופן עצמאי וממקורותיהם העצמיים. ככלל, הקושי בעניין זה הוא ברור באשר ההכנסות מאגרות המים והביוב עד להקמת התאגידים לא כיסו את העלויות בנושא. בד בבד ותוך כדי הקמת התאגידים קבע הרגולטור כללים שונים אשר מקנים לתאגידי המים והביוב סמכויות נרחבות בכל הנוגע לפיקוח על מערכת המים והביוב. כללים מעניינים שראוי להפנות את תשומת הלב אליהם הם כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"א – 2011. כללים אלו מאפשרים לתאגידי המים והביוב לדגום את מערכת הביוב של "מפעל". "מפעל" מוגדר בכללים, באופן רחב, כמקום שבו מעבדים או מייצרים מוצרים, או נותנים שירותים, ושממנו מוזרמים שפכי תעשיה, במישרין או בעקיפין. "שפכי תעשיה" מוגדרים בכללים גם הם בצורה רחבה כשפכים שמקורם במפעל המוזרמים מן המפעל למערכת הביוב, למעט שפכים סניטאריים. הגדרה רחבה זו כוללת בחובה מלבד "מפעלים", גם בתי מלון, בתי דיור מוגן, תחנות דלק ועוד נכסים הנזקקים למערכת הביוב הציבורית. בעצם, מטרת הכללים היא להגן את תשתית הביוב הציבורית על חלקיה מהזרמה של שפכים בעלי חומרים מזיקים לתשתית וכן לפצות על העלויות העודפות הנגרמות לתאגיד ו/או מי מטעמו בעת הטיפול בשפכים החריגים. בהתאם לכללים ולצורך הגשמת מטרותיהם רשאי התאגיד לבצע דגימות של איכות השפכים המוזרמים על ידי המפעל מעת לעת. ככל שהדגימה מאתרת הזרמה לא תקינה של חומרים אל מערכת הביוב העירונית אז מתאפשר לתאגיד להטיל קנסות על המפעל המזהם. הקנס מחושב בהתאם לנוסחה שנקבעה בכללים. המדובר בנוסחה מורכבת המשקללת את סוג הרכיב המזהם והעלויות הנדרשות לטיפול בנזק הנגרם על ידו או עלויות הטיפול באותו הרכיב. התוצאה המתקבלת מהנוסחה עלולה לקבל ביטוי במאות אלפי ₪. בסופו של דבר הקנס שיוטל יחושב בעד התקופה מהדגימה האחרונה או חצי שנה שקדמה לגילוי, לפי הקצרה מביניהן.

כל עוד לא תיקן המפעל את הליקויים אשר הביאו להזרמת השפכים או התקין מערכות המבצעות סינון של השפכים בתחומו הוא צפוי לעמוד בפני הדגימות ובעקבותיהן הקנסות. במידה וחויב מפעל בתשלום קנס כאמור, אין בתשלום משום היתר, הרשאה או הסכמה לפעולת ההזרמה. בהתאם לכללים קיימת אפשרות נוספת למפעל לפנות מראש אל התאגיד ולבקש היתר להזרים את השפכים החריגים. במידה והתאגיד מחליט ליתן את האישור להזרמה החריגה מראש אזי הוא זכאי גם כן לקבל אגרה אך בשיעור מופחת ביחס לקנס.  אכן, בתקופה האחרונה אנו נתקלים בתאגידים רבים אשר החלו ליישם את הכללים ומפעלים רבים החלו לקבל את הקנסות הללו. ראוי לדעת שבמידה ויש מחלוקת החוק קובע פרוצדורה של ערר לממונה שהוסמך בנושא. החוק קובע שאת הערר יש להגיש בתוך 45 ימים בלבד.המדובר בכללים חדשים אשר רק עתה החלו התאגידים לעכל אותם. אנו צופים שבגלל ההיקף העצום של הדרישות הצפויות נושא זה אמור להיות בכותרות וצפויה עבודה רבה לממונה על העררים בנושא.
כל הזכויות שמורות© ל-uss
תודה
תודה ההודעה התקבלה,
​נחזור אליכם בהקדם.